Psychologiepraktijk Leidraad

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologiepraktijk Leidraad
Naam regiebehandelaar: Linda Verhoeven
Straat en huisnummer praktijk: Vondellaan 35a
Postcode en plaats praktijkadres: 2332AA Leiden
Telefoonnummer: 06-28301961
e-mailadres: l.verhoeven@praktijkleidraad.nl
KvK nummer: 53791444
Website: www.praktijkleidraad.nl
BIG registraties: GZ-Psycholoog BIG 49029691625
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut, EMDR
Basisopleiding: Universitaire opleiding Psychologie
AG-code Praktijk: 94059068

2. Werkzaam in:
De generalistische basis-GGZ

3. Aandachtsgebieden
De belangrijkste hulpvragen in de praktijk betreffen:
- angstklachten
- depressie
- trauma
- spanningsklachten
- slaapproblemen
- verwerkingsproblematiek
- werk- en studieproblemen
- Onverklaarbare (vage) lichamelijke klachten; bij deze klachten is er bij medisch onderzoek geen oorzaak gevonden

4. Samenstelling van de Praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
Linda Verhoeven, gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut
BIG code: 49029691625

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
- Huisartsenpraktijken
- Collegapsychologen en -psychotherapeuten
- GGZ instellingen
- Psychiater
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent samen met:
- Medewerkers van Gezondheidscentrum Vondellaan
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk tenzij de patient daar geen toestemming voor geeft.
- Verwijzing van huisarts of POH-GGZ
- Doorverwijzing naar SGGZ
- Structureel overleg met huisartsen gedurende de behandeling en eventueel medicatie
- Overleg met POG-GGZ en andere disciplines in de eerste lijn
- EMDR
5d. Patiënten kunnen gedurende de avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
De praktijk is een vrijgevestigde praktijk. De praktijk is overdag bereikbaar. Ik werk niet met crisispatiënten. Bij crisis kunnen patiënten via de huisarts verwezen worden naar de crisisdienst.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SHE?
Nee, omdat het met de regeling onder 5d voldoende geregeld is.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoedingen van verzekerde zorg:
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:
- Multizorg, VGZ, CZ, Zilveren Kruis, DSW, De Friesland, Menzis
Link naar lijst met gecontracteerde verzekeraars:
- http://www.praktijkleidraad.nl/kosten.html

7. Behandeltarieven
a. Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website
b. Ik heb het tarief overig (zorg) product voor niet verzekerde zorg het OZP tarief gepubliceerd op mijn website
c. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website
d. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website
De behandeltarieven, OZP tarief, no-show voorwaarden en tarief zijn hier te vinden: http://www.praktijkleidraad.nl/kosten.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of beroepsvereniging:
- intervisie
- visitatie
- bij- en nascholing
- registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
- de beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website over de bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doks

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mijzelf (Linda Verhoeven) of, als het niet lukt om er samen uit te komen, bij de klachten functionaris van de LVVP.
De klachtenregeling is hier te vinden:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijk
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
De geschillenregeling is hier te vinden:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijk

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Een van de collega's van de ELP Groep (Maria Ernst, Barbara Erenstein of Ingeborg van der Vecht). Te bereiken via het algemeen nummer van de ELP Groep: 06-24558578 of via info@elpgroep.nl
10b. Ik heb de overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link (en kunnen deze telefonisch opvragen): http://www.praktijkleidraad.nl/werkwijze.html

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: met kan zich telefonisch of via de website aanmelden. Vervolgens neeem ik binnen twee werkdagen contact op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.
12b.Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer- indien mogelijk met een passend advies-indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.

13 Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Linda Verhoeven, GZ-psycholoog.
13b. Andere betrokkenen bij het diagnostisch proces: indien nodig kan er een psychiatrisch consult plaatsvinden.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patient opgesteld door: Linda Verhoeven, GZ-psycholoog.
14b. Het aanspreekpunt voor de patient tijdens de behandeling is: Linda Verhoeven, GZ-psycholoog.
14c. De patiënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.
14d. Ik stuur een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patient. Ik doe dit als volgt:
- Geven van uitleg over werkwijze en vergoedingen van de behandeling
- Bespreken van het behandelplan met patiënt en huisarts
- De patient toestemming laten tekenen voor het toesturen van schriftelijke informatie en overleg met de huisarts.
- Evaluatie met behulp van ROM
- Afsluiting en terugkoppeling naar de huisarts
14f. De voortgang van de behanddeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: Door middel van een behandelplan, evaluaties en ROM.
14g. Ik heb een copie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze copie heb ik geupload op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: na de intake en vervolgens na 6 en 11 sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: door middel van de SRS na de intake en na 6 en 11 sessies.

15 afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patient de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geledende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekerar (bij materiële controle)
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Linda Verhoeven
Leiden
31-10-2016